Проект BG161PO003-1.1.06-0088-C0001 ”Създаване на алгоритми за извличане на критерии за сортиране, групиране и управление на документи в големи масиви от структурирана информация чрез интеграция на международни класификации и резултати от пълнотекстово търсене в многоезичен режим”

ЛАМЕЛ ООД

Във връзка с изпълнението на проект BG161PO003-1.1.06-0088-C0001Създаване на алгоритми за извличане на критерии за сортиране, групиране и управление на документи в големи масиви от структурирана информация чрез интеграция на международни класификации и резултати от пълнотекстово търсене в многоезичен режим”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., на 17 декември 2012 г. ЛАМЕЛ ООД предоставя достъп до интернет регистър - база данни, съдържаща резултати от научните изследвания.

С този проект за научно изследване Ламел ООД разработи алгоритми за динамично извличане на критерии за търсене в големи масиви от структурирани документи, които да интегрират международни класификации на няколко езика и резултати от пълнотекстово търсене.

Те могат да бъдат внедрени във всеки интерфейс за боравене с информация или машина за търсене, включително интернет търсачки, библиотечни системи боравещи с пълния текст на печатните издания, патентни бази данни и други подобни. Целта на алгоритмите е да позволяват на потребител, незапознат с цялостната структура на класификаторите, да намали броя на операциите за намиране на необходимите му документи на базата на стъпки, дефиниращи приликите и отличията между избраните на всеки етап от търсенето документи, както и да направи възможно търсенето и намирането на релевантни документи на всички достъпни езици, без да е необходимо потребителят да ги познава.

Регистърът се намира на www.s017.elido.com и съдържа всички резултати от проекта и прилежащата им документация. Съдържанието на базата може да разгледате по-долу.

За въпроси относно проекта и проблеми с достъпа до регистъра, моля обръщайте се към Анелия Добрева на имейл an@gravitycontrol.net.
                                          
ЛАМЕЛ ООД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

office@lamelsoft.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2