Проект BG161PO003-1.1.06-0088-C0001 ”Създаване на алгоритми за извличане на критерии за сортиране, групиране и управление на документи в големи масиви от структурирана информация чрез интеграция на международни класификации и резултати от пълнотекстово търсене в многоезичен режим”

Кариери

Във връзка с проект “Създаване на алгоритми за извличане на критерии за сортиране, групиране и управление на документи в големи масиви от структурирана информация чрез интеграция на международни класификации и резултати от пълнотекстово търсене в многоезичен режим”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., ЛАМЕЛ ООД обявява конкурс за следните специалисти:


Специалист „Проектиране и програмиране на бази данни” 

Специалистът отговаря за практическата реализация на базите данни, необходими за целите на изследването, извършва преките наблюдения на работата на приложения алгоритъм и докладва резултатите от тях. Проектира, програмира, поддържа и описва работата на бази данни от програмна и оперативна информация, извършва наблюдението на работата на базите данни и докладва резултатите.

Изисквания:

  • Да има поне 3 години опит в програмиране на Бази данни
  • Да има опит в MySQL, PHP, Java Script и/или операционни системи Linux
  • Образование: висше, средно, средно-специалноСпециалист „Алгоритми за търсене в структурирано множество документи”

Специалистът “Алгоритми за търсене в структурирано множество документи” отговаря за практическата реализация на алгоритмите при спазване на определената методология, проследява процеса приложение на алгоритмите и следи и докладва за резултатите и трудностите.

Изисквания:

  • Поне 1 година опит в програмиране
  • Образование: висше, средно, средно-специалноСпециалист „Извличане и обработка на данни от структурирано множество документи”

Тези специалисти отговарят за реализацията на дейностите по обработката на данни извлечени от структурирано множество документи

Изисквания:

  • Опит при работа с информационни ресурси и данни
  • Образование: висше, средно, средно-специалноПри подбора и назначаването за всички позиции с приоритет ще се ползват кандидати, отговарящи на изискванията.Изтекли обяви

                                          
ЛАМЕЛ ООД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

office@lamelsoft.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2