Проект BG161PO003-1.1.06-0088-C0001 ”Създаване на алгоритми за извличане на критерии за сортиране, групиране и управление на документи в големи масиви от структурирана информация чрез интеграция на международни класификации и резултати от пълнотекстово търсене в многоезичен режим”

Проекти

През май 2015 г. Ламел ООД успешно приключи изпълнението на проектСъздаване на алгоритми за извличане на критерии за сортиране, групиране и управление на документи в големи масиви от структурирана информация чрез интеграция на международни класификации и резултати от пълнотекстово търсене в многоезичен режим”, за който спечелихме финансиране по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика” 2007-2013 г. в процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”.

С този проект за научно изследване Ламел разработи алгоритми за динамично извличане на критерии за търсене в големи масиви от структурирани документи, които да интегрират международни класификации на няколко езика и резултати от пълнотекстово търсене.

Те могат да бъдат внедрени във всеки интерфейс за боравене с информация или машина за търсене, включително интернет търсачки, библиотечни системи боравещи с пълния текст на печатните издания, патентни бази данни и други подобни. Целта на алгоритмите е да позволяват на потребител, незапознат с цялостната структура на класификаторите, да намали броя на операциите за намиране на необходимите му документи на базата на стъпки, дефиниращи приликите и отличията между избраните на всеки етап от търсенето документи, както и да направи възможно търсенето и намирането на релевантни документи на всички достъпни езици, без да е необходимо потребителят да ги познава.


Project Algorithms

                                          
ЛАМЕЛ ООД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

office@lamelsoft.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2