Вътрешен семинар на тема “Научна методология” за нуждите на проекта

5 април 2013 г.

Екипът по проект BG161PO003-1.1.06-0088-C0001 ”Създаване на алгоритми за извличане на критерии за сортиране, групиране и управление на документи в големи масиви от структурирана информация чрез интеграция на международни класификации и резултати от пълнотекстово търсене в многоезичен режим” участва във вътрешен семинар за методологията на научните изследвания. Владислав Ламбрев, експерт “Проектиране бази данни и информационни системи”, разясни общите принципи и понятия в методологията на научните изследвания и конкретните и приложения в работата на екипа по проекта.

Основно внимание бе обърнато на принципи на научното изследване, а именно:

  • Сравнимост и повторяемост на резултатите
  • Разлика между количествени и качествени критерии
  • Изследване на видове грешки - методически и схоластични
  • Обработка на статистически значим брой опити


Общите примери бяха демонстрирани чрез практически тест с анкетни карти с въпроси от качествен характер. На тази база бяха практически демонстрирани основните разлики между видовете критерии и техните начини на прилагане, правилата за подбора на фокус групите при статистическо изследване, които осигуряват надеждност на резултатите, както и критериите, които определят дадено изследване като успешно или неуспешно.

За повече информация по проекта може да се свържете с Анелия Добрева, тел. 02/958-95-16
                                          
ЛАМЕЛ ООД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

office@lamelsoft.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2