Напредък по реализацията на проекта по ОП “Конкурентноспособност”

15 април 2013 г.

На 12 април 2013 г. Ламел приключи процедурата за отворен избор на доставчик на оборудване и сървърни услуги по проект BG161PO003-1.1.06-0089-C0001 „Създаване на алгоритми за извличане на критерии за сортиране, групиране и управление на документи в големи масиви от структурирана информация чрез интеграция на международни класификации и резултати от пълнотекстово търсене в многоезичен режим“. С това материално-техническото обезпечение на проекта навлезе в етап на финализация и беше отворена вратата към пълноценната реализацията на същинските изследователски дейности.

Екипът реално работи по подготовката и изпълнението на Дейности 2, 3 и 6 от проекта, а именно проектирането на структурни данни и модел бази данни, позволяващи въвеждането на масиви структурирана информация, структура данни и модел на бази данни, позволяващи въвеждането на многокритериални класификации и изследване и създаване на алгоритми за извличане на критерии от лексикални спектри на документи, с което не позволява изоставане от графика на реализация.

За повече информация по проекта може да се свържете с Анелия Добрева, тел. 02/958-95-16
                                          
ЛАМЕЛ ООД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

office@lamelsoft.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2