Представяне на международно признатите класификации NUTS и LAU

15 март 2013 г.

Димитър Маринов, специалист „Извличане и обработка на данни от структурирано множество документи” по проект BG161PO003-1.1.06-0088-C0001 ”Създаване на алгоритми за извличане на критерии за сортиране, групиране и управление на документи в големи масиви от структурирана информация чрез интеграция на международни класификации и резултати от пълнотекстово търсене в многоезичен режим”, запозна колегите си с международно приетата класификация на географските райони и градове за нуждите на статистиката NUTS и свързаната с нея LAU. Тази презентация беше част от запознаването на екипа с развитието по проекта, тъй като NUTS и LAU формират една от йерархичните класификации избрани като базови за проекта и ще бъде неразделна част от работата на всички през следващите месеци от изпълнението на дейностите. Бяха дадени и примери как на базата на LAU1 и LAU2 ще бъдат реализирани лексикалните спектри, заложени в основата на научното изследване.

За повече информация по проекта може да се свържете с Анелия Добрева, тел. 02/958-95-16
                                          
ЛАМЕЛ ООД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

office@lamelsoft.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2