Успешно приключване на Дейност 3 "Проектиране на структури данни и модел бази данни, позволяващи въвежането на многокритериални класификации"

15 май 2014 г.

В края на месец април 2014 г. и в съответствие с предвидения график на изпълнение на дейностите по проекта, екипът успешно приключи Дейност 3 от проекта, която трябваше да осигури създаването на структури данни и модел на бази данни с йерархични и мрежови многокритериални класификации.
Изискването към разработваните структури данни и модел на бази данни беше да предоставят възможност за обединяване на класификации, описани чрез различни структури данни, в унифицирана структура, което да позволи работа с множество различни класификации едновременно и по еднотипен начин.
Представените в доклада за приключването на дейността структури данни и модел на бази данни отговарят на условията, което се демонстрира чрез примерна реализация, която обединява две класификации - Кооперативната патентна класификация и Ницската класификация на стоките и услугите. Представени са и структури, които описват параметрите на процедури, които работят с множеството класификации чрез унифицираната структура.
Докладът може да бъде намерен в публичната база данни, предвидена по проекта.

За повече информация по проекта може да се свържете с Анелия Добрева, тел. 02/958-95-16
                                          
ЛАМЕЛ ООД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

office@lamelsoft.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2