Представяне на проекта

8 февруари 2013 г.

Анелия Добрева, специалист “Класификатори и проучвания” по проект BG161PO003-1.1.06-0088-C0001 ”Създаване на алгоритми за извличане на критерии за сортиране, групиране и управление на документи в големи масиви от структурирана информация чрез интеграция на международни класификации и резултати от пълнотекстово търсене в многоезичен режим”, представи пред екипа на проекта замисъла на разработваните по проекта алгоритми.

Екипът се запозна не само с данните, представени в проектната документация, но и с конкретните идеи за тяхната реализация, както и с възможностите за практическо приложение на научната разработка в различни конкретни софтуерни продукти.

За повече информация по проекта може да се свържете с Анелия Добрева, тел. 02/958-95-16
                                          
ЛАМЕЛ ООД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

office@lamelsoft.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2