ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР


На основание чл. 28, ал. 3 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

"ЛАМЕЛ" ООД

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO003-1.1.06-0088-C0001 проведе процедура за определяне на изпълнител - „Открит избор” с обект : „Наем на оборудване и инструменти за срока на изпълнение на проекта по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Наем компютърни устройства - 7 броя
Обособена позиция 2: Наем сървъри – 2 броя.
С Решение/Заповед №OP-003/11.04.2013 г. от 11.04.2013 г. е определен за изпълнител следния кандидат: И и Н София ООД

Информация за сключен договор с избран изпълнител

                                          
ЛАМЕЛ ООД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

office@lamelsoft.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2